خبرخوان

آرشیو "مهارتی"

مهم ترین مولفه ی تاثیرگذای کارهای فرهنگی

مهم ترین مولفه ی تاثیرگذای کارهای فرهنگی

اصل در یک نظام تربیتی ،فکری وفرهنگی سرمایه گذاری بر مخاطب است نه برنامه. این بدین معنی نیست که برنامه نظم وترتیب نداشته باشد یا برنامه مناسب نداشته باشیم ،بلکه باید برنامه با مدل مناسب وکارآمد ومنظم ارائه شود منتهی در...

نظارت مسئولین استان از برگزاری دوره شورای پیشگام ناحیه گالیکش

نظارت مسئولین استان از برگزاری دوره شورای پیشگام ناحیه گالیکش

این دوره آموزشی که در تاریخ19 و20 مهر ماه1396 در مکان آموزش پرورش شهرستان گالیکش برگزار گردید برادر یوری از مسئولین استانی سازمان بسیج دانشآموزی از نحوه برگزاری دوره نظارت بعمل آورد. ضمنا در روز اول برگزاری دوره مسئولین...

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگام حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگام حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاري كلاس تشكيلات شناسي بسيج باسخنراني ب جانشين محترم ناحيه گاليكش در نمازخانه اداره آموزش وپرورش شهرستان گاليكش برگزار...

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

کلاس بسيج شناسي (تاريخچه بسيج ،جذب بسيج وماموريت هاي بسيج )با سخنراني برادر سايري در آموزش واحدهاي شوراي مقاومت برگزاري گرديد...

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

آموزش شوراي پيشگام كلاس خودسازي  درنمازخانه آموزش وپرورش شهرستان گاليكش برگزار...

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

آموزش شوراي پيشگام كلاس بسيج شناسي توسط جناب برادرمحمدنژاد درنمازخانه آموزش وپرورش شهرستان گاليكش برگزار...