خبرخوان

آرشیو "مراوه تپه(مسجد الگو)"

ناحیه مراوه تپه.سرکشی فرماندهی محترم ناحیه بهمراه فرمانده حوزه ازحلقه صالحین پایگاه مالک اشتر

ناحیه مراوه تپه.سرکشی فرماندهی محترم ناحیه بهمراه فرمانده حوزه ازحلقه صالحین پایگاه مالک اشتر

ناحیه مراوه تپه.سرکشی فرماندهی محترم ناحیه بهمراه فرمانده حوزه مقاومت بسیج محمدرسول الله(ص) ازحلقه صالحین پایگاه مالک اشترروستای قازانقایه ...

ناحیه مراوه تپه.سرکشی فرماندهی محترم ناحیه بهمراه فرمانده حوزه ازحلقه صالحین

ناحیه مراوه تپه.سرکشی فرماندهی محترم ناحیه بهمراه فرمانده حوزه ازحلقه صالحین

ناحیه مراوه تپه.سرکشی فرماندهی محترم ناحیه بهمراه فرمانده حوزه مقاومت بسیج محمدرسول الله (ص) ازحلقه صالحین پایگاه شهید مفتح روستای آق امام که درواقع این پایگاه یکی از پایگاه های فعال صالحینی شهرستان می باشد ...

دیدارصمیمی با امام جماعت و هیئت امنای مسجدالگو. ناحیه مراوه تپه

دیدارصمیمی با امام جماعت و هیئت امنای مسجدالگو. ناحیه مراوه تپه

دیدارصمیمی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه بهمراه فرماندهی محترم  با امام جماعت و هیئت امنای مسجدجهت بررسی وضعیت های مساجدالگو.مسجدصدیقیه روستای قرناوه علیاحوزه محمدرسول الله (ص) ناحیه مراوه تپه...