تجلیل از مربیان و سرگروه های پایگاه الگو رامیان

تجلیل از مربیان و سرگروه های پایگاه الگو رامیان

در تاریخ 96/09/21  از پایگاه الگو شهید باهنر رامیان سرکشی  و از مربیان و سرگروه های فعال با اهدای جوایزی تجلیل...