خبرخوان

آرشیو "معاونت استان"

سلسله نشستهای توانمند سازی و تعالی مدیران تعلیم و تربیت بسیج سپاه نینوا-با موضوع انسان شناسی

سلسله نشستهای توانمند سازی و تعالی مدیران تعلیم و تربیت بسیج سپاه نینوا-با موضوع انسان شناسی

باتوجه به ضرورت انسان شناسی در حوزه تعلیم وتربیت ، معاونت تعلیم وتربیت بسیج سپاه نینوا استان گلستان دوره های سلسله وار جهت توانمندسازی وتعالی مدیران تعلیم وتربیت نواحی مقاومت واستان تحت عنوان انسان شناسی، اصول ،اخلاق...

شاخص های جامعه اسلامی از نگاه امام خامنه ای مدظله

شاخص های جامعه اسلامی از نگاه امام خامنه ای مدظله

...