امروز27 تیر 97 ساعت 11/30 قبل ازظهرنشست مجمع سرمربیان ناحیه مراوه تپه باحضوراعضادراتاق فرماندهی این ناحیه برگزارگردیدکه ابتدامسئول تعلیم وتربیت ناحیه به قرائت مصوبات جلسه قبل پرداخته و سپس استادیارمحترم شجره  مصوبات جلسه قبل راازسرمربیان مطالبه گری نموده وبه بیان نکات اخلاقی واهمیت مسئولیت پذیری اشخاص پرداختندودرادامه جلسه بانظرخواهی سرمربیان حاضردرجلسه وجمع بندی فرماندهی محترم ناحیه بااخذتصمیمات و مصوبات جدیدی به اتمام رسید.لازم به ذکرست که دراین جلسه اززحمات سرمربی سابق حوزه حضرت معصومه (س) خواهربسیجی خدیجه قلی زاده تکریم بعمل آمده و خواهرسمانه اوس بعنوان سرمربی جدیداین حوزه معرفی شدند. IMG_6688 IMG_6691 IMG_6692 DSCN4807 DSCN4808 DSCN4809 IMG_6694 IMG_6695

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :